Avgifter & praktisk info / Fees & practical info

Vi har ingen konferensavgift eftersom arrangemanget inte kostar något.

There is no conference fee since the arrangement involves no expenses for the organizers.

Antropologer berättigade till medlemskap i SANT anmodas dock å det starkaste att bli medlemmar eller förnya sitt medlemskap!

Anthropologists entitled to membership in SANT are, however, kindly requested to become members. In practice, this implies those of you who are professionally active as anthropologists in Sweden, regardless of whether you work in Academia or elsewhere (see below).
Conference participants who are NOT entitled to membership in SANT are kindly requested to donate the equivalent of the SANT fee (200 SEK for Ph.D.s, 100 SEK for grad students) to a charity of your own choice. (Preferably, but not necessarily, something that aims to relieve people of some kind of fear!)

Styrelsen skulle egentligen just detta år gärna befria er även från denna kostnad, men då bryter vi mot våra egna stadgar. Här vidtar ett Moment 22, då stadgar endast ändras endast på årsmöten, och på årsmöten måste fler medlemmar än styrelsen närvara, och medlem blir man inte utan att betala medlemsavgift. Cirkeln är, så att säga, sluten.

För förbundets fortlevnad vädjar styrelsen till er att bli medlemmar, även om det inte är ett villkor för att delta i konferensen. Minns också att medlemskap är ett absolut villkor för att närvara vid konferensens mest gastkramande höjdpunkt, nämligen SANT:s årsmöte!

Medlem i SANT blir du genom att betala in avgiften (200 kr för disputerade, 100 kr för doktorander och masterstudenter) på Plusgiro: 4859983-1, eller swisha till SANT:s kassör, Tova Höjdestrand: 073-6463567. 

GLÖM INTE ATT UPPGE DITT NAMN!

Berättigade till medlemskap är, enligt §3 i SANT:s stadga:

Medlemskap äger de rätt till som är verksamma som antropologer i Sverige, eller på
annat sätt engagerar sig antropologiskt i svenska kultur- och samhällsförhållanden, och
uppfyller något av följande kriterier:

a) har licentiat- eller doktorsexamen i kultur/socialantropologi;
b) är antagen till forskarutbildning i kultur/socialantropologi;
c) är antagen till master- eller magisterutbildning eller har avlagt master-, magister eller
kandidatexamen med inriktning mot kultur/socialantropologi;
d) uppfyller inte de formella kraven enligt varken “a”, “b” eller “c” men besitter
motsvarande kompetens. Medlemskap beviljas efter ansökan och enligt SANT-styrelsens
bedömning.